Vedtægter

Vedtægter for foreningen Seest Netværket, som vedtaget 24. februar 2014.

1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Seest Netværket og hjemstedet er Seest, Kolding.

2. Formål

2.1. Seest Netværkets formål er at etablere netværk for medlemmerne og medvirke til, at medlemmerne lærer hinanden meget bedre at kende og derved bl.a. sikre, at medlemmernes forretningsmuligheder øges og lokalsamfundets udvikling præges.

3. Medlemsforhold

3.1. Som medlem kan optages enhver forretningsdrivende med eget CVR.nr. med mindre driftsledelsen nedlægger veto mod optagelsen. Der kan max. optages 2 medlemmer fra hver branche.I tvivlstilfælde bestemmer flertallet på førstkommende ordinære møde om optagelsen kan godkendes.
3.2. Medlemmet skal enten drive forretning i eller bo i Seest området. Her defineret som det område, der er omfattet af foreningens områdekort.
3.3. Indmeldelse sker ved henvendelse til Seest Netværkets styregruppe, som herefter er forpligtet til at afklare om medlemsskab kan opnås.
3.4. Indmeldelsen er først gyldig efter godkendelse af medlemmet på medlemsmøde og betaling af kontingent.
3.5. Der er mulighed for at potentielle medlemmer kan inviteres med som gæst til et af vores møder. Gæsten betaler selv for forplejningen. Gæster meddeles til styregruppen med mindst 1 uges varsel.
3.6. Ingen af medlemmerne hæfter personligt for Seest Netværkets forpligtelser.
3.7. Gruppen kan maksimalt have 40 medlemmer af gangen. Mulighed for venteliste.

4. Møder og medlemspligter

4.1. Der afholdes ca. 1 møde hver 6. uge - sommerferie i juli. Mødedagen skifter efter en plan tilrettelagt fra årets start af styregruppen, så ugedagene mandag – tirsdag – onsdag – torsdag benyttes. December mødet afholdes som årets juleevent.
4.1.1. Indholdet af medlemsmøderne aftales nærmere. Standard dagsorden for det kommende år fastlægges efter evalueringen på mødet i januar. Dagsorden for medlemsmøderne vil være på Seest Netværkets hjemmeside.
4.1.2. Målet er at gøre møderne så dynamiske og interessante, at der aldrig er problemer med mødeprocenten. Det gøres f.eks. ved at anvende ”Cafe bords modellen” som en fast bestanddel på møderne.
4.2. De månedlige medlemsmøder er Seest Netværkets øverste myndighed og der kan her træffes beslutning ved simpelt flertal medmindre andet måtte fremgå og forudsat at væsentlige beslutninger på forhånd med 1 måneds varsel har været annonceret over for medlemmerne ved e-mail.
4.3. Vi forventer, at du kommer til vores møder. Det er væsentligt, at medlemmerne prioriterer fremmøde, at deltagelsen er positiv og konstruktiv og at medlemmer møder forberedte. Der lægges en bøde på 50 kr. for ikke at møde op.
4.3.1. Hvis et medlem har for meget fravær, tager styregruppen en snak med vedkommende. Ved længerevarende fravær skal styregruppen ligeledes have besked. Der kan tildeles orlov fra netværket efter skriftlig anmodning med begrundelse til styregruppen. Målet er en aktiv gruppe, hvor ingen kan blokere pladsen med det formål at holde en konkurrent ude af gruppen.
4.4. Medlemmerne opfordres til at holde møder med hinanden med henblik på at lære hinanden endnu bedre at kende.
4.5. To mødedage pr. år vil forløbe som eventdage. Her er ingen præsentation og den vedtagne dagsorden følges ikke. Derimod laves andre aktiviteter af fælles interesse, f.eks. ud fra et tema. Temadagene afholdes i maj og december. Der nedsættes to event udvalg på årets første møde.

5. Kontingent

5.1. Medlemskontingentet er 1.200 kr. pr. år og skal dække udgifterne til forplejning og lokaleleje. Hertil kommer 100 kr. til styregruppens administrationsudgifter pr år. Kontingentets størrelse fastsættes af styregruppen og godkendes formelt af medlemmerne på mødet i januar.
5.2. Kontingentet følger kalenderåret og betales senest den 20. januar. Første gang dog inden 10. februar. Et eventuelt overskudsbeløb fra det årlige kontingent eller ved foreningens opløsning skal anvendes til velgørenhed eller udsmykning i Seest. Formålet fremlægges af styregruppen på december mødet og formålet godkendes af de medlemmer, der deltager i dette møde.

6. Udmeldelse og eksklusion

6.1. Udmeldelse kan ske uden varsel. Ved udmeldelse fortabes retten til fremmøde og tilbagebetaling af kontingent.
6.2. Medlemmer kan på et månedsmøde efter indstilling fra styregruppen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder Netværkets forpligtelser. Her bortfalder tilbagebetaling af kontingent ligeledes.

7. Styregruppen

7.1. Styregruppen vælges af medlemmerne på månedsmødet i januar. Første gang ved foreningens etablering. Styregruppen vælges for kalenderåret. Den kan til enhver tid afsættes på et ordinært medlemsmøde. Dog skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget.
7.2. Styregruppen består af en Tovholder og to Teamkoordinatorer. Styregruppen fordeler selv opgaver som ”kassen”, ”det praktiske”, ”referater” og ”kommunikation” imellem sig.
7.3. Styregruppen er ansvarlig for driften af Seest Netværket og afviklingen af medlemsmøderne.
7.4. Alle medlemmer er forpligtet til i god tid at pege på en ny styregruppe for det kommende år og bringe den i forslag til medlemsmødet i januar. Genvalg kan finde sted.
7.5. Styregruppen er i øvrigt forpligtet til at forelægge væsentlige beslutninger på de månedlige medlemsmøder.

8. Regnskab og formue

8.1. Der fremlægges en økonomisk oversigt pr. 31.12. på mødet i januar, idet Seest Netværket ikke kan pådrage sig andre økonomiske forpligtelser end dem, der modsvares af indbetalt kontingent med mindre andet aftales særskilt på medlemsmøder. Her kan det handle om ekstraordinære udgifter som til f.eks. en hjemmeside. Men hver gang skal det godkendes af et flertal på et ordinært møde.

9. Tegning

9.1. Seest Netværket tegnes af tovholderen og en af teamkoordinatorerne.

10. Ændring af vedtægterne

10.1. For at sikre, at foreningen fastholder sin dynamik, evalueres det tidligere år på det efterfølgende januar møde. Vedtægterne kan ændres på dette møde forudsat forslag til vedtægtsændring pr. mail har været sendt ud til medlemmerne senest en uge før medlemsmødet. Forslaget er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremlagt på Opstartsmødet den 15.1.2014.

Vedtaget på 1. ordinære møde med få ændringer den 24.2.2014.

Seest 24 / 2 - 2014